ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία – Ελληνικός Κλάδος (International Social Service – Hellenic Branch) είναι Πιστοποιημένος Φορέας για τις Διακρατικές Υιοθεσίες από το Ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα με Αριθμό 266/1999, από τον τροποποιημένο Νόμο 4538/2018 και από τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1993 για τις Διακρατικές Υιοθεσίες.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 2020