ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ είναι μία διεθνής, ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση (Ν.Π.Ι.Δ.), πιστοποιημένη ως Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αναγνωρισμένη με το  Π.Δ. 226/99 (ΦΕΚ 190/Α’/20.9.99) καθώς και με τον ν. 4538/2018 αρ.22 παρ.2β ως εξειδικευμένη στο χειρισμό διακρατικών υιοθεσιών.

Οι δραστηριότητες του Κλάδου, σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, διέπονται από τις Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Κλάδος ενεργεί σε τομείς που καλύπτονται από:

Τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού (United Nations Convention on the Rights of Child).

Τη Συνθήκη Γενεύης του 1951 για το καθεστώς του πρόσφυγα (1951 Refugee Convention).

Τη Συνθήκη της Χάγης του 1961 για την Προστασία των Ανηλίκων.

Τη Συνθήκη της Χάγης του 1980 σχετικά με την Απαγωγή Παιδιών (Convention on the Civil aspects of international Child Abduction).

Τη Συνθήκη της Χάγης του 1993 σχετικά με τη Προστασία των Παιδιών σε Διακρατικές Υιοθεσίες (Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of inter-country adoption).