ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ IRC

International Reference Center for the rights of the children deprived of their family (IRC)/ International Social Service-General Secretariat (IRC)

Το Παγκόσμιο Κέντρο Αναφοράς για τα δικαιώματα των παιδιών χωρίς οικογένεια (IRC) είναι τμήμα της Γενικής Γραμματείας της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, με έδρα τη Γενεύη. Η δράση του ξεκίνησε το 1993 με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών πρακτικών σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές φροντίδας για παιδιά που έχουν στερηθεί την οικογένεια τους, παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο απομάκρυνσης από τους οικείους τους, όπως επίσης και την εφαρμογή καλών πρακτικών στις διαδικασίες υιοθεσίας. Επίσης, σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλους φορείς, έχει διεξάγει αρκετές αποστολές αξιολόγησης πρακτικών και μέτρων παιδικής προστασίας σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα. 

Το IRC προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και διαλόγου μεταξύ επαγγελματιών (κυβερνητικών και μη οργανισμών) ανά τον κόσμο με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα παιδικής προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασικός στόχος του IRC είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των επαγγελματιών που ασχολούνται με την παιδική προστασία και τις υιοθεσίες, αναζητώντας πόρους και μεταφέροντας πληροφορίες για καλές πρακτικές.

Βασισμένο στις αρχές της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) και τη Συνθήκη της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη συνεργασία στις Διακρατικές Υιοθεσίες (1993), το IRC έχει ειδική αρμοδιότητα ως φορέας στο θέμα των υιοθεσιών και γενικότερα στην πρόληψη της εγκατάλειψης, στην υποστήριξη των οικογενειών και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που τοποθετούνται σε αναδοχή ή σε ιδρύματα. Το IRC υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία των παιδιών σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, καθώς και την υπογραφή και εφαρμογή διεθνών συμβάσεων.

Το IRC είναι σε επικοινωνία με τις Κεντρικές Αρχές Διακρατικών Υιοθεσιών των χωρών προκειμένου να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και να βοηθά στη δημιουργία οδηγιών για τους οργανισμούς και επαγγελματίες που ασχολούνται με τις διακρατικές υιοθεσίες και την παιδική προστασία.