Θέσεις Εργασίας

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2018

 

 Προκήρυξη μίας (1) θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού

Επωνυμία Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία – Ελληνικός Κλάδος
Ταχυδρομική διεύθυνση Δεριγνύ 24
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 104 34
Τηλέφωνο  210 3636191,  210 3617710
Φαξ 210 3612433
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο issgr@otenet.gr
Πληροφορίες Δευτέρα έως Παρασκευή

11:00—13:00 και 18:00 – 20:00

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https//iss-greece.gr

 

 

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία — Ελληνικός Κλάδος,  μία διεθνής, ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση αναγνωρισμένη ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αναγνωρισμένη ως εξειδικευμένη στον χειρισμό διακρατικών υιοθεσιών, προκηρύσσει μία θέση κοινωνικού λειτουργού με διευθυντικές αρμοδιότητες.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση κοινωνικού λειτουργού στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εμπειρία Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Εθελοντική εργασία

 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από:

 •    Βιογραφικό σημείωμα
 •    Αντίγραφα πτυχίων
 •    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 •    Βεβαίωση γνώσης ξένης γλώσσας (για κάθε γλώσσα)
 •    Βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ
 •   Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής αυτών (άνδρες υποψήφιοι)

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τροποποίηση του ατομικού φακέλου ή προσθήκη δικαιολογητικών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν επιτρέπεται.
 2. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν πρέπει να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 3. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης.
 4. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης απορρίπτεται και ο/η υποψήφιος/α αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Η αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επικυρωμένα, αν δεν είναι τα πρωτότυπα) θα υποβληθεί στη Γραμματεία της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας κατά τις προαναφερόμενες ώρες ή μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση <issgr@otenet.gr>.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι  7 Δεκεμβρίου 2018.

 

Δεριγνύ 24, Αθήνα 104 34
Τηλ.: 210 3636191/ 210 3617710
Φαξ: 210 3612433
Email: issgr@otenet.gr

Ωράριο λειτουργίας
ΔΕ-ΠΑ: 09:00 – 19:00

Διαβάστε την ιστορία της μικρής Μελίνας

Κάντε κλικ εδώ

Τελευταία Νέα

 • Διάκριση
  24 Απρ 2016
  To 1998 απονεμήθηκε στην Οργάνωση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) διάκριση για «Αναγνώριση 50...